СТРУКТУРА І ШТАТ

Служби у справах дітей Любарської селищної ради

 

№ п/п

Найменування посади

Кількість штатних одиниць

ПІБ

1.

Начальник служби у справах дітей

1

Ющенко Леся Леонідівна

2.

Головний спеціаліст служби у справах дітей

1

Матійчук Ольга Володимирівна

3.

Головний спеціаліст служби у справах дітей

1

Кулініч Аліна Іванівна

4.

Головний спеціаліст служби у справах дітей

1

Шимко Діана Ярославівна

Всього

4

 

 Положення про службу у справах дітей Любарської селищної ради

******************************

Служба у справах дітей Любарської селищної ради зареєстрована як юридична особа 27.03.2018 р.

Служба у справах дітей Любарської селищної  ради (далі – Служба) є виконавчим органом Любарської селищної ради, входить до її складу, підпорядковується голові селищної ради, а також є підзвітним та підконтрольним селищній раді та її виконавчому комітету.

Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом  України "Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Законом України "Про охорону дитинства", Законом України "Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Законом України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" та іншими законами України, Сімейним та Цивільним кодексами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, постановами Верховної Ради України, рішеннями Любарської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням та іншими актами.

Служба є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, має власний бланк, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 • Контроль за дотриманням законодавства стосовно дітей.
 • Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей та запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
 • Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища сімей, дітей, сприянні фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
 • Розроблення i здійснення самостiйно або разом з вiдповiдними органами виконавчої ради, органами державної влади, пiдприємствами, установами та органiзацiями усiх форм власностi, громадськими органiзацiями заходiв щодо захисту прав, свобод i законних інтересів дітей.
 • Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опiки та пiклування над дiтьми, їх усиновлення, влаштування в будинки сiмейного типу, прийомні сiм’ї.
 • Здiйснення контролю за умовами утримання i виховання дiтей у  дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.
 • Ведення облiку дiтей, якi опинилися у складних життєвих обставинах, дітей – сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сiмей, дитячих будинкiв сiмейного типу та соціально – реабiлiтацiйних центрiв (дитячих мiстечок).
 • Проведення соціально – профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді.

Основні функції Служби відповідно до покладених на нього завдань:

 • органiзовує розроблення і здiйснення на території громади заходiв, спрямованих на полiпшення становища дiтей, їх фiзичного, iнтелектуального i духовного розвитку, запобiгання бездоглядностi та безпритульностi, вчиненню дiтьми правопорушень;
 • надає громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультацiйну допомогу у вирiшеннi питань щодо соцiального захисту дiтей і запобiгання вчиненню дiтьми правопорушень;
 • вживає заходів для своєчасного влаштуваня дітей – сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, у  дитячі будинки сiмейного типу, прийомні сiм’ї, передає їх під опіку, піклування, на усиновлення;
 • оформляє документи на влаштування дітей – сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;
 • подає пропозицiї до проектiв програм, планiв i прогнозів Любарської селищної ради у частинi соцiального захисту, забезпечення прав, свобод i законних iнтересiв дiтей;
 • забезпечує у межах своїх повноважень здiйснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дiтей i запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • здiйснює контроль за умовами утримання i виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського, у сiм’ях опiкунiв, пiклувальникiв, дитячих будинках сiмейного типу, прийомних сiм’ях;
 • веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально – реабілітаційних центрів ( дитячих містечок );
 • надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам – вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку у Службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;
 • готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово – побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;
 • проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
 • готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;
 • організовує i проводить разом з іншими виконавчими органами ради заходи щодо соцiального захисту дiтей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездогляднiсть та безпритульнiсть, запобiгаiння вчиненню дiтьми правопорушень;
 • забезпечує в межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • розглядає в установленому порядку звернення громадян;
 • проводить через засоби масової iнформацiї iнформацiйно – роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенцiї.
 • веде облiк дiтей, якi залишилися без батькiвського пiклування, дітей – сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, кандидатiв вусиновлювачi, сiмей, потенцiйних опiкунiв, пiклувальникiв, прийомних батькiв, батьків вихователiв, та дiтей, якi опинилися у складних життєвих обставинах в Єдинiй iнформацiйно – аналiтичнiй системi «Дiти» (ЄIАС «Дiти»).
 • здiйснює iншi функцiї, якi випливають з покладених на нього завдань, вiдповiдно до законодавства.