ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Любарської селищної ради

(постійно діючий робочий орган)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Центр надання адміністративних послуг Любарської селищної ради (далі – Центр або ЦНАП) утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг. ЦНАП діє як постійно діючий робочий орган Любарської селищної ради.

1.2. Здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності ЦНАП у структурі селищної ради забезпечується відділом «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Любарської селищної ради, на який покладено здійснення функцій з координації роботи та відповідальність за організацію діяльності ЦНАП.

1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАП  як постійно діючого робочого органу селищної ради  приймається Любарською селищною радою.

1.4. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних осіб,   фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про звернення громадян», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про ЦНАП.

1.5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, у віддалених робочих місцях адміністраторів (ВРМ) визначається та затверджується рішенням сесії  селищної ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи селищної ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади).

До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із  реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

      1.6.  Для поліпшення якості надання адміністративних послуг мешканцям ОТГ та району ЦНАП  Любарської селищної ради  у разі ліквідації центру надання адміністративних послуг Любарської районної державної адміністрації  може надавати послуги населенню району.

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1 Відповідно до мети створення ЦНАП, його основними завданнями є:

2.1.1 організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.1.2 спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.1.3 забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.2. ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається рішенням Любарської селищноїради.

2.4. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, суб’єктами надання яких є структурні підрозділи Любарської селищної радою, іншими суб′єктами надання адміністративних послуг (СНАП), визначається Любарською селищною радою.

2.5. ЦНАП за рішенням Любарської селищної ради також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій, скарг та надання консультацій, розгляд яких віднесено до повноважень виконавчого комітету селищної ради, при якому утворено такий Центр та на підставі узгоджених рішень з іншими СНАП.

2.6. У приміщенні, де розміщується ЦНАП,  можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення. Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється органом, що утворив Центр, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна. Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

2.7. ЦНАП повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

2.8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора,­ посадової особи Любарської селищної ради, яка організовує надання адміністративних послуг.

2.9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою. Кількість адміністраторів, які працюють в ЦНАП, затверджується рішенням селищної ради.

2.10. Адміністратор  має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАП.

2.11. Основними завданнями адміністратора є:

2.11.1. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2.11.2. прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України  «Про захист персональних даних»;

2.11.3. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

2.11.4. організація забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

2.11.5. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

2.11.6. надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

2.11.7. складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках,  передбачених законом;

2.11.8. розгляд звернень та запитів громадян, підприємств, установ, організацій в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

2.12. Адміністратор має право:

2.12.1 безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2.12.2 погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

2.12.3. інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

2.12.4. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

2.12.5. порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАП.

2.13. Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

2.14. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та видачі оформлених результатів їх надання, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", з видачі та прийому документів покладаються на начальника відділу, а також можуть покладатись на адміністраторів відділу ЦНАП (у разі потреби).

2.15. З метою забезпечення належної доступності адміністративних та дозвільних послуг можуть утворюватися віддалені робочі місця, територіальні підрозділи Центру. При створені таких місць дотримуються вимоги організації надання адміністративних послуг, які визначені Законом України «Про адміністративні послуги» (стенди, вивіски, графік роботи, бланки заяв, зразки їх заповнення, зони очікування та інше).   

2.16. За рішенням органу, який утворив ЦНАП, в ньому також  може здійснюватися:

 - прийняття звітів, декларацій, скарг;

 - надання консультацій;

- прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- видача довідок;

-  інших послуг.

2.17. ЦНАП як постійно діючий робочий орган очолює начальник відділу «Центр  надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Любарської селищної ради. На начальника відділу, як керівника структурного підрозділу, покладаються здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності ЦНАП. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.

2.18. Керівник ЦНАП – начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Любарської селищної ради відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

2.18.1. здійснює керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАП;

2.18.2. організовує діяльність ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАП;

2.18.3. координує діяльність адміністраторів, державних реєстраторів, спеціалістів, представників СНАП, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

2.18.4. організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

2.18.5. сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив ЦНАП, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

2.18.6. розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

2.18.7. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства, Положенням про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Любарської селищної ради та цим Положенням.

2.19. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

2.20. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр.

У центрі час прийому суб’єктів звернень становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день.

При цьому прийом суб’єктів звернень у центрі здійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години.

За рішенням селищної ради час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

2.21. У ЦНАП можуть бути утворені віддалені робочі місця (ВРМ)  та територіальні підрозділи, в тому числі мобільні.

2.22. Уроботі ЦНАП беруть участь:

 - відділи виконавчого комітету Любарської селищної ради, посадові особи яких надають адміністративні послуги згідно затвердженого переліку;

- територіальні органи виконавчої влади на підставі укладених угод про співробітництво;

 - адміністратори відділу «ЦНАП»;

- державні реєстратори відділу «ЦНАП»;

- спеціаліст з реєстрації місця проживання;

- адміністратори віддалених робочих місць.

2.23. З метою забезпечення належної доступності адміністративних та дозвільних послуг утворено  віддалені робочі місця Центру надання адміністративних послуг  (ВРМ) за наступними адресами:

13290, Житомирська обл.,  Любарський  р-н, с. Кириївка, вул. Миру, 6;

13151, Житомирська обл.,  Любарський  р-н, с. Велика Волиця, вул. Центральна, 1;

13130, Житомирська обл., Любарський р-н, с. Гізівщина, вул. Л.Українки, 1;

13114, Житомирська обл., Любарський р-н, с. Липне, вул. Г.П.Марцун, 20;

13110, Житомирська обл., Любарський р-н, с. Привітів, вул. Центральна, 1А.

При створенні ВРМ Любарська селищна рада дотримуватиметься вимог організації надання адміністративних послуг, які визначені Законом України «Про адміністративні послуги» (стенди, вивіски, графік роботи, бланки заяв, зразки їх заповнення, зони очікування та інше). 

У ВРМ Центру буде забезпечено надання адміністративних послуг відповідно до Графіку роботи, затвердженого рішенням Любарської селищної ради.

 

3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦНАП

3.1 Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок державного  та місцевого бюджетів.

3.2. Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.

 

Положення

про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Любарської селищної ради

(у новій редакції)

За посиланням....https://rada.info/upload/users_files/04345664/c48fa2323d96f3f26a6dae912c2c9951.docx