Закон № 1072: у разі погашення повної суми відстроченого податкового
боргу у визначений строк, штрафні санкції і пеня не застосовуються
Бердичівська ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області повідомляє, що Законом
України від 04 грудня 2020 року № 1072-IX «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної
підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних
протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» підроÐ ?діл 10 розділу ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ)
доповнено новим п. 12.

Нормами вищезазначеного пункту встановлено, що податковий борг
платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб,
який у загальній сумі не перевищує 6 800 гривень, може бути
врегульований у такому порядку.

Сума податкового боргу (у тому числі штрафні санкції, пеня та проценти
за корÐ ?стування розстроченням/відстроченням), що обліковувалася за
такими платниками податків станом на 01 грудня 2020 року і залишилась
непогашеною станом на дату надання відстрочення, може бути відстрочена
до 29 грудня 2021 року. Відстрочення здійснюється контролюючим органом
за місцем обліку платника податків – фізичної особи за його заявою.
Відстрочення надається без нарахування процентів за користування таким
відстроченням.

У разі погашення платникоÐ ¼ податків повної суми відстроченого
податкового боргу не пізніше визначеного п. 12 підрозділу 10 розділу
ХХ ПКУ строку штрафні санкції і пеня, передбачені ПКУ, на такі
сплачені відстрочені суми не застосовуються та не нараховуються, а
застосовані (нараховані) коригуються до нульових показників.

У разі непогашення платником податків повної суми відстроченого
податкового боргу до настання визначеного цим пунктом строку, а також
у разі її погашення після 29 грудня 2021 року , штрафні санкції і пеня
на відстрочені суми, що залишаться непогашеними, нараховуються у
загальному порядку згідно з вимогами ПКУ.

При наданні відстрочення згідно з п. 12 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ
норми статті 100 ПКУ не застосовуються.

До уваги платників податків!!!

Заповнюємо реквізити «Призначення платежу» та «Отримувач» платіжного
доручення на сплату податків та зборів без помилок

Бердичівська ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області нагадує, що при сплаті,
зокрема, податків, зборів до бюджету платник податків заповнює поле
«Приз начення платежу» розрахункового документа з урахуванням вимог
Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення)
податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення
бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення
помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666 зі змінами (далі –
Порядок № 666).

Пунктом 1 Порядку № 666 передбачено, що поле «Призначення платежÑ ƒ»
розрахункового документа заповнюється таким чином:

? поле № 1 – друкується службовий код (знак) «*» (ознака платежу);

? поле № 2 – друкується розділовий знак «;» та код виду сплати (формат
ссс – тризначне число);

? поле № 3 – друкується розділовий знак «;» та один з нижченаведених реквізитів:

1) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр,
якщо значущих цифр менше 8);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має
10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України (для
фізичних, які мають відмітку у паспорті про наявність права
здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

3) реєстраційнÐ ?й (обліковий) номер платника податків, який
присвоюється контролюючими органами (завжди має 9 цифр);

поле № 4 – друкується розділовий знак «;» та роз’яснювальна інформація
про призначення платежу в довільній формі.

У разі сплати платежу до бюджету в іноземній валюті обов’язково
вказується код класифікації доходів бюджету.

У разі зді йснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість
(далі – ПДВ), повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до
бюджету за висновками територіальних органів ДПС, поля № 5 та № 6
заповнюються таким чином:

? поле № 5 – друкується розділовий знак «;» та дата висновку, на
підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів,
помилково або надміру зарахованих до бюджету (формат – ДД.ММ.РРРР).
Платником податків полÐ µ № 5 не заповнюється;

? поле № 6 – друкується розділовий знак «;» та номер висновку, на
підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів,
помилково або надміру зарахованих до бюджету. Платником податків поле
№ 6 не заповнюється;

? поле № 7 – друкується розділовий знак «;».

При заповненні полів не допускаються пропуÑ ?ки (пробіли) між словами
та службовими знаками (п. 2 Порядку № 666).

Сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має
оформлятися окремим документом на переказ (п. 6 Порядку № 666).

У разі наявності у платника податків, зокрема, податкового боргу
розрахунковий документ на переказ коштів приймається до виконання
незалежно від напряму сплати, зазначеного у полі «Призначення платежу»
розрахункового документа. При цьому зарахування коштів відбувається у
порядку черговості, встановленому Податковим кодексом України, а
такому виду сплати органами ДПС присвоюється код виду сплати 140 (п. 8
Порядку № 666).

Перелік кодів видів сплати (які вказуються в полі «Призначення
платежу») розрахункового документа наведено в додатку до Порядку (п.
10 Порядку № 666).

Відповідно до п. 13 додатка 9 «Указівки щодо заповненÐ ?я реквізитів
розрахункових документів та їх реєстрів» до Інструкції про
безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004
року № 22 зі змінами та доповненнями, у реквізиті «Отримувач» під час
сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або
скорочене) відповідної установи, на ім’я якої відкрито рахунки для
зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів,
найменування території та код бюджетної класифікації.


До уваги податкових агентів!

Бердичівська ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області нагадує, що наказом
Міністерства фінансів України від 15.12.2020 № 773 «Про внесення змін
до наказу Міністерства Ñ ?інансів України від 13 січня 2015 року № 4»
у новій редакції викладено Податковий розрахунок сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних
осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нараховано єдиного
внеску (ф. № 1ДФ) (далі – Податковий розрахунок) і порядок заповнення
та подання податковими агентами вищезазначеного Податкового
розрахунку.

Наказ набрав чинності 01.01.2021 (опубліковано у бюлетені «Офіційний
вісник України» № 101 від 28.12.2020).

Оновлений Податков ий розрахунок містить таблиці щодо нарахування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(далі – єдиний внесок).

Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий
період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом 40
календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного
кварталу. Окремий Розрахунок за календарний рік не подається.

Якщо останній день строку подання Податкового розрахунку припадає на
вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається
операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим
днем.

Податковий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених
доходів платнику податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО)
протягом звітного періоду.

На підставі відомостей щодо сум утриманого та/або сплаченого ПДФО, які
зазначаються у Податкового розрахунку, нарахування податкового
зобов'язання не проводиться.

Податковий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не
виплачує доходи платникам ПДФО податковий агент та незалежно від того
чи виплачені платником єдиного внеску суми такого внеску фактично
після їх нарахування до сплати протягом звітного періоду.

РозрÐ ?хунок подається до контролюючих органів за основним місцем обліку.

Враховуючи вищевикладене, починаючи зі звітного періоду І квартал 2021
року платники податків подають нову форму Податкового розрахунку, яка
об’єднує інформацію щодо податку на доходи фізичних осіб, військового
збору та єдиного внеску.

До уваги платників податків!!!

Закон України № 1017: з 01.01.2021 надання платних послуг у сфері
охорони здоров’я тільки з використанням РРО та/або програмних РРО

Бердичівська ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області інформує, що 01.01.2021
набрав чинності розділ І Закону України від 01 грудня 2020 року №
1017-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших
законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів
розрахункових о перацій платниками єдиного податку та скасування
механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення
встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми
застосованих штрафних санкцій», яким внесені зміни до п. 61 підрозділу
10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі
– ПКУ).
Так, п. 61 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, зокрема передбачено, що з
01.01.2021 до 01.01.2022 реєстратори розрахункових операцій (РРО)
та/або пр ограмні РРО не застосовуються платниками єдиного податку
другої – четвертої груп (фізичні особи – підприємці), обсяг доходу
яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового
(звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які
здійснюють, у тому числі, надання платних послуг у сфері охорони
здоров’я.

Платні послуги у сфері охорони здоров’я, які можуть надавати фізичн і
особи – підприємці – платники єдиного податку другої – четвертої
групи, визначено Класифікатором видів економічної діяльності ДК
009:2010. Цією класифікацією визначено розділ за кодом 86 «Охорона
здоров’я», який поділяється на групи: 86.1 «Діяльність лікарняних
закладів»; 86.2 «Медична та стоматологічна практика»; 86.9 «Інша
діяльність у сфері охорони здоров’я».

Зазначений розділ включає лікарні широкого профіл ю та спеціалізовані
лікарні короткочасного або тривалого перебування пацієнтів, санаторії,
профілакторії, будинки для людей похилого віку з медичним
обслуговуванням, психіатричні лікарні, установи для осіб з розумовими
вадами, реабілітаційні центри, лепрозорії та інші установи охорони
здоров’я, що мають необхідну матеріальну базу та проводять
діагностичне та медичне лікування пацієнтів, які страждають різними
захворюваннями.

Також до цього розділу відносяться

? медичні консультації та лікування в області загальної та
спеціалізованої медицини як лікарями загального напряму, так і
медичними спеціалістами та хірургами;

? стоматологічні послуги загального та спеціалізованого характеру;

? послуги ортодонтів.

Отже, вищезазначена діяльність Ð · 01.01.2021 здійснюється із
застосуванням РРО та/або програмних РРО.

До уваги платників податків!!!

Умови списання недоїмки, штрафних санкцій та пені з єдиного внеску

Бердичівська ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області інформує, що фізичні
особи – підприємці  (крім фізичних осіб – підприємців, я кі обрали
спрощену систему оподаткування) та особи, які провадять незалежну
професійну діяльність,  які за період з 1 січня 2017 року до 1 грудня
2020 року не отримували дохід (прибуток) від діяльності, що підлягає
обкладенню податком на доходи фізичних осіб, мають право на списання
суми недоїмки з єдиного внеску, а також штрафів та пені, нараховані на
ці суми недоїмки.

Для цього зазначеним категоріям суб’єктів господарювання необхідно до
1 березня 2021 року звернутися до под аткового органу з відповідною
заявою.

При цьому платникам єдиного внеску, які звернулися із заявами про
списання недоїмки, штрафних санкцій та пені у строк до 31.08.2020 року
(на підставі Закону України  від 13 травня 2020 року №592 «Про
внесення змін до Закону України про збір та облік єдиного внескÑ ƒ на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення
дискримінації за колом платників» зі змінами, внесеними Законом
України від 14 липня 2020 року №786), але їх діяльність на момент
звернення вже була припинена в періоді з 01.01.2017 до 03.06.2020 -
звертатися із заявою повторно не потрібно. Органи ДПС здійснюють
списання щодо таких платників на підставі документів, які були подані
раніше на підставі Законів № 592 та 786. Зазначене стосується виключно
платників, заборгованість яких виникла до 03.06.20 20 року.

У разі наявності у вказаної категорії платників заборгованості з
єдиного внеску, яка виникла після 03.06.2020 року і пізніше – такі
платники зобов’язані повторно подати заяви про списання.

Водночас, всі інші суб’єкти (які не зверталися раніше, або яким було
відмовлено у списанні через недотримання вимог обов’язкових
документів, необхідних для сп исання відповідно до Закону № 2464) –
можуть звернутися із відповідною заявою про списання до податкового
органу, у якому вони перебувають (перебували) на обліку як платники
єдиного внеску.Списання заборгованості щодо недоїмки зі сплати єдиного внеску,
несплаченої станом на 01.12.2020 року здійснюватиметься за період з
01.01.2017 до 01.12.2020, щодо штрафів та пені, нарахованої на ці суми
недоїмки – за період з 01.01.2017 року включно до дати подання заяви
про списання недоїмки.

Звертаємо увагу, що списання сум заборгованості з єдиного внеску
можливе при виконанні таких умов:

-  відсутність у суб’єкта звернення доходу (прибутку) від його
діяльності з 01.01.2017 до 01.12.2020 року;

-  подання до 01.03.2021 року державному реєстратору за міÑ ?цем
знаходження реєстраційної справи фізичної особи-підприємця заяви про
державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності (якщо така
заява не була подана раніше); для  осіб, які провадять незалежну
професійну діяльність, або у періоді з 01.01.2017 року до дати подання
заяви провадили таку діяльність - до податкового органу за основним
місцем обліку заяву про зняття з обліку як платника єдиного внеску
(якщо така заява не була подана раніше);

-  подання до 01.03.2021 рÐ ?ку до податкового органу звітності з
єдиного внеску за період з 01.01.2017 р. до 01.12.2020 р., якщо вона
не була подана раніше.Не підлягають списанню:

-  заборгованість зі сплати штрафів та пені, нарахованих за період
01.01.2017 р. до 01.12.2020 р. якщо така заборгованість виникла з дня,
наступного за днем подання заяви;

-  недоїмка, яка виникла після 01.12.2020 року.